Energikartläggning av små & medelstora företag (SMF)

Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag (SMF) för att genomföra en energikartläggning. Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Du kan maximalt få 50 000 kronor i stöd. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Vi hjälper till med denna ansökan.

Vad innebär SMF-företag?

Klassningen innebär att företaget sysselsätter högst 249 personer och har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år. Ägandeförhållande påverkar också. Mer information, se länk till Energimyndigheten.

Grunden i vårt arbete är att kartlägga, analysera och följa upp energianvändningen. Vilka tekniska åtgärder som är lämpliga avgörs från fall till fall då förutsättningarna varierar

Arbetsgången har vanligen detta upplägg:

  • Insamling av uppgifter om energianvändning, statistik.
  • Mätning och datainsamling på plats för att greppa effektfördelning och med hjälp av drifttider, göra en energibalans. Vi har behörighet för elmätning.
  • Genomgång av byggnadernas status.
  • Varje enhetsprocess analyseras med avseende på sin energianvändning.
  • Bearbetning av insamlad data.
  • Slutligen skrivs en rapport alternativt en energiplan där all viktig fakta enligt energimyndighetens föreskrifter samt åtgärdsförslag presenteras på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt.

Veckovisa mätningar görs på ett flertal punkter för att kunna få fram drifteffekter/tider.

Mätningarna analyseras och bearbetas sedan i analysprogram.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!