Energikartläggning av stora företag (EKL)

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Energiexpert Stora företag (EKL)

Vi har personal som är certifierad energiexpert för stora företag. Grunden i vårt arbete är att kartlägga, analysera och följa upp energianvändningen. Vilka tekniska åtgärder som är lämpliga avgörs från fall till fall då förutsättningarna varierar.

Arbetsgången har vanligen detta upplägg:

  • Insamling av uppgifter om energianvändning, statistik och transporter.
  • Mätning och datainsamling på plats för att greppa effektfördelning och med hjälp av drifttider, göra en energibalans. Vi har behörighet för elmätning.
  • Genomgång av byggnadernas status.
  • Varje enhetsprocess analyseras med avseende på sin energianvändning.
  • Bearbetning av insamlad data.
  • Slutligen skrivs en rapport alternativt en energiplan där all viktig fakta enligt energimyndighetens föreskrifter samt åtgärdsförslag presenteras på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt.

Veckovisa mätningar görs på ett flertal punkter för att kunna få fram drifteffekter/tider.

Mätningarna analyseras och bearbetas sedan i analysprogram.

Vi kan även göra simuleringar av energiflöden med simuleringsverktyget ExtendSim. Simuleringarna gör energikartläggning mer dynamisk än ett nuläge över energianvändningen. Ingående parametrar så som produktionsflöden och utetemperaturer kan ändras för att se hur detta påverkar energianvändningen vilket till exempel ger mer korrekta data för uppvärmningsbehov samt gör det enklare att ta hänsyn till säsongsvariationer i produktionen. Simuleringsmodellen baseras framförallt på mätningar som vi utför över ellaster, temperaturer och flöden.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!