Energikartläggning av små & medelstora företag (SMF)

Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag (SMF) har varierat genom åren. Både EU, Naturvårdsverket, Energimyndigheten har under åren haft olika stödåtgärder. Kontakta oss för att få information vad som gäller idag.
Som exempel kan nämnas Klimatklivet. Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Vad innebär SMF-företag?

Klassningen innebär att företaget sysselsätter högst 249 personer och har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år. Ägandeförhållande påverkar också. Mer information, se länk till Energimyndigheten.

Grunden i vårt arbete är att kartlägga, analysera och följa upp energianvändningen. Vilka tekniska åtgärder som är lämpliga avgörs från fall till fall då förutsättningarna varierar

Arbetsgången har vanligen detta upplägg:

  • Insamling av uppgifter om energianvändning, statistik.
  • Mätning och datainsamling på plats för att greppa effektfördelning och med hjälp av drifttider, göra en energibalans. Vi har behörighet för elmätning.
  • Genomgång av byggnadernas status.
  • Varje enhetsprocess analyseras med avseende på sin energianvändning.
  • Bearbetning av insamlad data.
  • Slutligen skrivs en rapport alternativt en energiplan där all viktig fakta enligt energimyndighetens föreskrifter samt åtgärdsförslag presenteras på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt.

Veckovisa mätningar görs på ett flertal punkter för att kunna få fram drifteffekter/tider.

Mätningarna analyseras och bearbetas sedan i analysprogram.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!